โปรแกรม ทีลอซู 3 วัน 2 คืน (ฤดูฝน)
 
 
 
 
วันแรก
 
 
08.00 น.
เดินทางถึงอุ้มผาง เข้าที่พัก ณ อิงดอยรีสอร์ท บริการอาหารเช้า
 
 
09.00 น.
เริ่มต้นการล่องเรือยางต้นน้ำแม่กลอง แวะชมน้ำตกทีลอจ่อ, บ่อน้ำร้อน, ผ่านแก่งตะโค๊ะบิ๊, ผาผึ้ง, น้ำตกมอลู่, ผาเลือด ชมความงดงามสองฟากฝั่งของลำน้ำ และท่าทราย
 
 
12.00 น.
รับประทานอาหารเที่ยง(ข้าวกล่อง)
 
 
13.00 น.
ถึงบริเวณท่าทราย เริ่มต้นเดินป่าจากท่าทรายมุ่งสู่ที่ทำการหน่วยพิทักษ์ป่าทีลอซู ของเขตรักษาพันธุ์ป่าอุ้มผาง ระยะทางเดินป่าประมาณ 10 กม. ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง
 
 
16.30 น.

ถึงหน่วยพิทักษ์ป่าทีลอซู จุดตั้งแค้มป์พักแรมบริการอาหารเย็น ณ จุดตั้งแค้มป์พักแรม, พักผ่อนตามอัธยาศัย

 
 
 
 

วันที่สอง

 
 
07.30 น.
บริการอาหารเช้า ณ จุดตั้งแค้มป์พักแรม
 
 
08.30 น.
ออกเดินทางประมาณ 1.5 กม. เข้าชมความงดงามและความยิ่งใหญ่ของม่านมหานทีนาม " ทีลอซู " ระหว่างการเดินป่าสามารถศึกษาธรรมชาติด้วยป้ายสื่อความหมายต่าง ๆ
 
 
11.30 น.
เดินทางกลับจุดตั้งแค้มป์พักแรม, บริการอาหารกลางวัน เก็บสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ
 
 
13.00 น.
ออกเดินทางกลับไปยังท่าทราย ล่องเรือต่อไปยังสบห้วยแม่ละมุ้ง
 
 
17.00 น.
รถยนต์สองแถวรับเดินทางกลับอิงดอยรีสอร์ท
 
 
17.30 น.
บริการอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
 
 
 
วันที่สาม
 
 
05.30 น.
รถยนต์รับขึ้นชมทะเลหมอกที่ดอยหัวหมด
 
 
07.30 น.
รับประทานอาหารเช้า
 
 
08.30 น.
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 
 
 
 
ค่าใช้จ่าย
 
   
โปรแกรม
8-10 คน
นำรถมาเอง
2,000   บาท ต่อคน
รถยนต์มารับที่อำเภอแม่สอด
2,400   บาท ต่อคน
รถตู้รับที่กรุงเทพ
3,700   บาท ต่อคน
   
 
 
   
สิ่งที่ต้องเตรียม
ไฟฉาย รองเท้าแตะ ยารักษาโรคประจำตัว
ติดต่อที่ อิงดอยรีสอร์ท ดาบสมโภชน์ ขาวหอม (087-8414798) และ(055-561176) สนใจ confirm ก่อน 20 วัน โอนเงิน 20% พร้อม fax รายชื่อเพื่อทำประกันอุบัติเหตุ
หมายเหตุ

ธ.กรุงไทย สาขาแม่สอด ชื่อบัญชี ดาบสมโภชน์ ขาวหอม เลขบัญชี 604-1-55499-5
ธ.ออมสิน สาขาอุ้มผาง ชื่อบัญชี ดาบสมโภชน์ ขาวหอมเลขบัญชี04-2805-20000325-4

 
       
       
       
Website Design by : baby_vit7@hotmail.com