อุ้มผาง
อุ้มผาง อำเภอหนึ่งของ จังหวัดตาก  ซึ่งตั้งอยู่ชายแดนตะวันตกของประเทศไทย สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป ถูกปิดล้อมด้วยภูเขาสลับซับซ้อน มีเส้นทางคมนาคม เข้าออกของประเทศไทย จากอำเภอแม่สอดเพียงเส้นทางเดียว แหล่งท่องเที่ยว ในอำเภออุ้มผางแทบทั้งหมดเป็นแหล่งธรรมชาติ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดสายน้ำลำธาร ของผืนป่าตะวันตก อันเป็นแหล่งมรดกโลก ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่า กระเหรี่ยงผู้เลี้ยงช้างเป็นพาหนะ ก็เป็นชุมชนใหญ่ของอำเภออุ้มผาง ที่ยังคงความ บริสุทธิ์สวยงาม ด้วยศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และวัฒนธรรมต่างๆ เฃ่นการเดินป่า ล่องแม่น้ำ ขี่ช้าง ไปชมน้ำตกต่างๆ ป่าเขา ตลอดจนหมู่บ้านชาวเขา ซึ่งเป็นที่นิยมมาก
ทว่าขณะเดียวกัน แหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ก็มีความเปราะบาง และมีความสามารถ ในการรองรับได้ในจำนวนที่จำกัด รูปแบบของการท่องเที่ยวที่เหมาะสมที่สุด สำหรับอำเภออุ้มผางจึงควรเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อที่จะเก็บรักษา สภาพธรรมชาติอันงดงามนี้ไว้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังประโยชน์ให้กับท้องถิ่นด้วยการ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และยังคงรักษาเอกลักษณ์ของชุมชนไว้ได้เป็นอย่างดี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมและพัฒนา การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษณ์ให้กับอำเภออุ้มผาง โดยดำเนินการฝึกอบรม รณรงค์ ให้ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนเผยแพร่แนะนำการท่องเที่ยวที่ถูกต้องแก่ นักท่องเที่ยว ททท.จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารคู่มือท่องเที่ยว จะเป็นส่วนหนึ่ง ที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้ความเข้าใจในการท่องเที่ยวอุ้มผางดีขึ้น 990 พร้อมทั้งให้ทุกฝ่ายเกิดความร่วมมือในการปกปักรักษาแหล่งท่องเที่ยวของเราให้ยั่งยืนสืบไป

     
     
     
       
Website Design by : baby_vit7@hotmail.com